0

UPPAbaby HomeUPPAbaby

汽車座椅轉接配件 (Maxi-Cosi®、Nuna®、Cybex 和 BeSafe®)

適用於 VISTA (2015-2019) / VISTA V2, CRUZ / CRUZ V2

此組 UPPAbaby 轉接配件可讓 Maxi-Cosi®、Nuna®、Cybex 或 BeSafe® 新生兒汽車座椅簡易地連接到您的嬰兒車框架上。此款便利的轉接配件能讓嬰兒從車裡下車到路上!

零售據點