0

UPPAbaby HomeUPPAbaby

汽車座椅轉接配件 (Chicco®)

適用於 (2015 - 2019) / VISTA V2, CRUZ / CRUZ V2

UPPAbaby 轉接配件可讓 Chicco® 新生兒汽車座椅簡易地連接到您的嬰兒車框架上。此款便利的轉接配件能讓嬰兒直接從車裡下車到路上!

零售據點